Close

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN

SAS SANKOFA

Gevestigd te Zeist

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Sas Sankofa en Opdrachtgever en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.
 2. Opdrachtgever met een hoofdletter betreft de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sas Sankofa onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Sas Sankofa) aan Sas Sankofa een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.
 3. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Sas Sankofa en Opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Sas Sankofa uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht van Sas Sankofa voor Opdrachtgever zijn betrokken

 

ARTIKEL 2 INSCHRIJVING

 1. Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van Sas Sankofa zijn vrijblijvend.
 2. Inschrijven voor een training, opleiding of Masterclass gebeurt uitsluitend online.
 3. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Sas Sankofa bevestigt per e-mail separaat de inschrijving.
 4. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 5. De deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding, uitgezonderd bij aanmelding binnen 14 dagen voor de feitelijke start van de training in welk geval de bedenktijd wordt verkort tot de aanvang van de training. De deelnemer die wil afzien van de cursus dient per email bij Sas Sankofa aan te geven af te zien van inschrijving. Eventueel reeds betaalde cursusgelden worden dan volledig geretourneerd.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Indien in de door Sas Sankofa uitgebrachte offerte geen geldigheidsduur is aangegeven, bedraagt deze dertig dagen. Sas Sankofa is aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. De offertes zijn gebaseerd op de bij Sas Sankofa beschikbare informatie.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Sas Sankofa zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die Opdrachtnemer met Sas Sankofa aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Sas Sankofa kan daarom geen garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist kan Sas Sankofa bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. In dat geval zal de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden, maar onder eindverantwoordelijkheid van Sas Sankofa worden uitgevoerd. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 3. Opdrachtgever stelt tijdig alle gegevens beschikbaar, waarvan Sas Sankofa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. De tijdsduur van de overeenkomst kan wijzigen indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sas Sankofa zijn verstrekt. Sas Sankofa heeft hierdoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele voortvloeiende extra kosten door deze vertraging aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 5 GEHEIMHOUDING, PRIVACY EN INTELECTUELE EIGENDOM

 1. Sas Sankofa verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit een andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Tijdens trainingen, workshops, trajecten zal Sas Sankofa de Opdrachtgever en eventuele deelnemers op de geheimhouding wijzen welke betrekking heeft op hetgeen dat zich daar binnen afspeelt. Opdrachtgever en deelnemers accepteren deze plicht tot geheimhouding bij inschrijving en acceptatie van de algemene voorwaarden.
 3. In zoverre er auteurs-, modellen,- handelsnaam-, technieken,- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Sas Sankofa ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Sas Sankofa houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever mag hier enkel gebruik van maken als daar gewijzigde afspraken over zijn gemaakt.
 4. Sas Sankofa behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

ARTIKEL 6 WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien Opdrachtgever en Sas Sankofa overeen komen dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Deze wijziging kan de aanpak, kostenvergoeding of tijdsplanning beïnvloeden. Sas Sankofa zal in dat geval Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte stellen.
 2. Sas Sankofa heeft het recht zonder opgave van reden een overeenkomst schriftelijk te weigeren of te annuleren. In dat geval heeft Opdrachtgever recht op terugbetaling van het eventuele aan Sas Sankofa vooraf gehele betaalde bedrag.
 3. Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst of opdracht bij Sas Sankofa aangetekend schriftelijk of per fax te annuleren waarbij de annuleringsdatum de datum van ontvangst is door Sas Sankofa van de schriftelijke annulering.
 4. Sas Sankofa past hierin de volgende regels toe:
 • Bij annulering of wijziging door de opdrachtgever tot 40 werkdagen voor aanvang van het traject of de training is de opdrachtgever verplicht 25% van het offertebedrag te vergoeden
 • Bij annulering of wijziging tot 20 werkdagen voor aanvang van het traject of de training is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
 • Bij annulering of wijziging tot 10 werkdagen voor aanvang van het traject of de training is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
 • Bij annulering of wijziging korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de training dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.
 • De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de (deel)opdracht een aanvang zou nemen.

 

 1. In het geval van bijzondere omstandigheden kan Sas Sankofa besluiten een uitzondering te maken en restitutie te verlenen. Hier kan echter door Opdrachtgever geen aanspraak op worden gemaakt.
 2. Indien Sas Sankofa door ernstige onvoorziene omstandigheden belemmerd is in de uitvoering van de afgesproken diensten, kan Sas Sankofa in overleg met

Opdrachtgever de diensten verschuiven naar een ander tijdstip of de overeenkomst ontbinden. Sas Sankofa zal er in zo een situatie echter alles aan doen om met een goede, voor Opdrachtgever, oplossing te komen door bijvoorbeeld een vervanger te verzorgen of heldere, nieuwe afspraken aan te dragen.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Sas Sankofa is , behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever of een derde mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten in verband met de uitvoering van de opdracht.
 2. De aansprakelijkheid betreffende opzet of grove schuld van Sas Sankofa beperkt zich tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De eventuele schade dient door Opdrachtgever zo snel mogelijk schriftelijk gemeld te worden, maar uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan van deze schade.
 4. Elke aansprakelijkheid van Sas Sankofa voor gevolgschade, waaronder gederfde winsten of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 8 BETALINGEN

 1. Sas Sankofa brengt Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De vergoedingen luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Indien er specifieke betalingsafspraken staan vermeld in de offerte, zijn deze bindend.
 3. Sas Sankofa behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen, dit doet Sas Sankofa niet tijdens lopende opdrachten.
 4. Opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag uiterlijk twintig dagen na facturering te voldoen volgens de aangegeven wijze op de factuur.
 5. De reiskosten zijn niet bij het honorarium inbegrepen tenzij dit schriftelijk van te voren is overeengekomen.
 6. Het honorarium is, tenzij anders bepaald (bij open trainingen), exclusief de kosten van een eventuele accommodatie (trainingsruimte, hulpmiddelen en/ of overnachtingskosten) en studiemateriaal.
 7. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is deze zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Sas Sankofa steeds gerechtigd de rente van 1% per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in dit geval is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
 8. Opdrachtgever is na aanmaning bij niet tijdige betaling steeds verplicht Sas Sankofa alle in redelijkheid gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 9. Indien Sas Sankofa diensten vooraf heeft gefactureerd en Opdrachtgever deze factuur heeft betaald en Sas Sankofa de dienst niet levert door onvoorziene omstandigheden of een tekort aan aanmeldingen wordt het bedrag binnen 30 dagen terugbetaald aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 9 OVERIGE BEPALINGEN

 1. Alle schriftelijk vooraf vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.
 2. Op deze algemene voorwaarden, alsmede alle overige met Opdrachtgever gemaakte afspraken, verplichtingen, en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Als geschillen die niet door Sas Sankofa en Opdrachtgever of andere partijen in de minne kunnen worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Zeist, 30 januari 2017

Sas Sankofa
Graaf Janlaan 70
3708 GP Zeist
The Netherlands
+31 6 50 86 98 12
info@Sassankofa.nnl
KvK 57063214